: 206
6
Nune Movt 6
6
monika sov 5
4
Argishti Givo 4
Tatev 4
3
3
Shorik Shov 3
3
Taron Koxo 3
- 3
3
A N J E L A BALAYAN 2
2
2
A 2
2
Homd 2
2
2
2
Narine Gvi 2
- - 2
2
2
2
2
2
Juli 2
1
ip 1
1
SERGEY Pp 1
Emma 1
An 1
1
1
1
1
Grigoryan Lysi 1
1
LEVON Gox 1
Bagdasaryan 1
Karotum imki 1
Olya dm 1
HEXINE Hyv 1
1
1
1
ni 1
1
GAYA Mvi 1
1
ERNA Pitv 1
1
OFELYA yv 1
Dvo 1
1
1
1
1
1
Evelina Movy 1
1
Norayr Nivs 1
1
Hayk Tymo 1
Shushan Dogh 1
1
TATEVIK Mnt 1
Sose Pitv 1
1
1
1
1
Tifa Loc 1
Avetis Shy 1
- B- - 1
Varduhi Mivx 1
Soussanna Gols 1
Aneta 1
1
Annie 1
1
Gohar M 1
1
1
1
Lilya 1
jahn 1
LI B L Y 1
1
S A T I VLADIKOVNA 1
1
1
1
Lili mijo 1
1
1
1
1
Marlena 1
1
1
1
rin miti 1
1
David Pyvt 1
1
1
1
1
E O 1
ANUSH Nvo 1
Julieta 1
1
1
1
1
1
Q S 1
1
1
1
1
Anneta Dvt 1
Nane Givo 1
1
ES EM 1
aliona olio 1
1
Nara Isvo 1
- 1
HASMIK 1
1
Naira vit 1
Karen Shox 1
V M 1
1
1
MARGARITA Mosi 1
ape o 1
1
1
1