: 119
5
Nara Isvo 3
3
3
3
3
3
Juli 2
Ruzanna Xyv 2
2
2
monika sov 2
2
2
1
1
1
1
1
1
Hayk Tymo 1
1
Gayane Qoc 1
Aren Ts 1
e 1
IRIN 1
A 1
1
ARTAK 1
1
1
1
Homd 1
H A Y K 1
Viro Pogh 1
LOUSINE Pv 1
1
Ina 1
1
1
Marlena 1
1
A 1
1
NAIRA Sk 1
1
1
1
1
1
Shorik Shov 1
1
Naira vit 1
MARGARITA Mosi 1
1
1
Slavik-ARM 1
Boris Mivx 1
1
1
Hasmik Soho 1
1
1
1
1
AllA 1
1
Rosanna Covl 1
Varduhi Stip 1
1
1
1
1
Aneta 1
1
1
Shoghik Gyyv 1
VARDUSH Mkhi 1
Gayane Sho 1
HRAYR 1
Lusine Mnoc 1
1
1
Q S 1
1
1
1
E M 1
1
Nune Movt 1
1
GAYA Mvi 1
Razmik Tivt 1
1
1
1